Stanovy klubu

STANOVY

BIKE RACING SLOVAKIA

 1. Pôsobnosť

BIKE RACING SLOVAKIA, ďalej len BRS, je samostatným dobrovoľným združením občanov zaujímajúcich sa o cyklistické športy.

BRS je samostatným právnym aj hospodárskym subjektom, so sídlom v Žarnovici, Slobody 139, PSČ 966 81.

 1. Náplň činnosti

Úlohou BRS je zabezpečiť úspešnú cyklistickú športovú činnosť.

K uskutočneniu tejto úlohy bude BRS najmä:

 • organizovať cyklistické preteky
 • venovat‘ sa aktívnej športovej činnosti v cyklistických pretekoch,
 • spolupracovať so všetkými cyklistickými organizáciami a s kompetentnými spoločenskými, hospodárskymi a štátnymi organizáciami,
 • organizovat‘ iné spoločenské akcie,
 • prevádzat‘ podnikatel’skú činnosť.
 1. Členstvo

Členom BRS sa môže stat‘ každá fyzická osoba, ktorá sa aktívne podieľa na činnosti BRS, nie je členom inej cyklistickej organizácie na pôde mesta, a ktorá zaplatí členský poplatok. O prijatí nového člena rozhoduje výbor BRS. Členský poplatok sa platí raz ročne do pokladne BRS vo výške 10 €.

Členstvo v BRS zaniká vystúpením, vylúčením, alebo úmrtím člena.

O vylúčení člena rozhoduje výbor BRS, ak sa člen dopustí závažného porušenia stanov BRS, alebo ak poškodí dobré meno BRS. Členstvo tiež zaniká na konci kalendárneho roku, v ktorom člen nezaplatil členský poplatok.

 1. Práva a povinnosti členov

Členovia BRS majú rovnaké práva a povinnosti, ktoré sú:

 • právo podielať sa bezplatne na činnosti BRS,
 • právo voliť a byť volený po dovŕšení 18 rokov veku,
 • povinnosť dodržiavať Stanovy BRS a rozhodnutia výboru BRS,
 • povinnosť platiť členský príspevok v stanovenej výške.
 1. Orgány BRS

Orgánmi BRS sú:

 • výročná členská schôdza
 • výbor BRS
 • revízor

Orgány BRS sú schopné rokovať a rozhodovať pri nadpolovičnej účasti svojich členov. K prijatiu rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny hlasov prítomných členov.

 1. Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom BRS. Riadna výročná členská schôdza sa koná na prelome kalendárnych rokov.

Mimoriadna výročná členská schôdza bude zvolaná vtedy, keď  vznikne mimoriadny dôvod na jej zvolanie a požiada o jej zvolanie nadpolovičná väčšina členov.

Výročná členská schódza je kompetentná najmä:

 • schvaľovať a meniť stanovy,
 • prejednávať správu o činnosti a o hospodárení,
 • stanoviť členské poplatky,
 • voliť výbor,
 • schvaľovať rozpočet a záverečnú bilanciu.
 1. Výbor

Výbor riadi a kontroluje činnost‘ BRS.

Výbor si zo svojho stredu volí:

 • predsedu,
 • podpredsedu,
 • pokladníka,
 • revízora.
 1. Predseda, podpredseda, pokladník a revízor

Predseda zastupuje navonok BRS, zvoláva a riadi zasadnutia výboru BRS, dohliada na vykonávanie rozhodnutí  výboru, zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom a s finančnými prostriedkami BRS.

Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti, alebo počas jeho neschopnosti vykonávať funkciu predsedu a zodpovedá za písomnú agendu BRS.

Pokladník zodpovedá spolu s predsedom za hospodárenie s finančnými prostriedkami BRS. Zostavuje rozpočet a záverečnú bilanciu na konci finančného roka.

Revízor kontroluje hospodárenie BRS a predkladá záverečnú správu o hospodárení na výročnej členskej schôdzi.

 1. Finančné zdroje

Finančnými zdrojmi BRS sú najmä:

 • príjmy vyplývajúce z činnosti podľa rozhodnutia orgánov BRS.
 • príspevky a dotácie z oficiálnych prameňov, od právnických a fyzických osôb,
 • príjmy za reklamu,
 • príjmy z členských poplatkov.
 1. Rozpočet a finančný rok

Finančný rok BRS je totožný s kalendárnym rokom.  Rozpočet slúži ako ekonomický rámec pre činnosť BRS v priebehu finančného roka.

 1. Majetok

BRS hospodári s majetkom, ktorý bol organizácii zverený do užívania, alebo ktorý bol nadobudnutý  vlastnou činnosťou. Orgány a funkcionári BRS musia pri hospodárení s majetkom dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy.

Pri zániku  organizácie rozhodne o naložení s majetkom organizácie výročná členská schôdza.

 1. Záverečné ustanovenie

Tieto stanovy boli schválené na Výročnej členskej schódzi BRS dňa 22.11.2015.

Branislav Repiský

predseda BRS